Najnowsze Wpisy

praca na rowerowych kołach  Komentarze (0)
08. marca 2015 08:04:00
linkologia.pl spis.pl

 Projekt na rowerowych kołach” to suma kilku projektów i

nowy model biznesowy ,jest to nowe spojrzenie na biznes w myśl zasady nie zarobisz fortuny sam
,pozwól by inni zarobili ją dla ciebie Wiele osób oczekuje szybkich efektów ,niestety to nie ten pomysł
Projekt składa się z kilku mniejszych których pominięcie gwarantuje porażkę więc droga na skróty nie
wchodzi w grę
Składowe projektu :
1.Sprowadzanie rowerów miejskich z Holandii
2.Serwis rowerowych
3.Budowa rowerów na zamówienie , ramy rowery inwalidzkie przeróbki , modernizacje.
4.Budowa rowerów zarobkowych , czterokołowych rowerów kurierskich, straganów, barów, riksz .
5.Organizacja Społecznych spółdzielni pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
6.Handel oraz wypożyczalnia rowerów do celów rekreacyjnych i zarobkowych
Większość tych składowych jest dofinansowywana z funduszy europejskich lub państwowych każda
składowa przyniesie zysk ale głównym dochodem nie będzie żadna z nich tylko suma tych działań ,to ona
przyniesie największy zysk inwestorowi , Posiadam rozeznanie rynku , zapotrzebowanie , wiedzę o
konkurencji a co najciekawsze nie chce być wspólnikiem tylko za swoją wiedzę chce stałą stabilną prace
przy projekcie więc cały wypracowany zysk to zysk dla inwestora
adn1. Handel rowerami z Amsterdamu kupionymi od miasta
wstępne wyliczenia :
transport 500eu. bus na 200szt trasa Amsterdam - Warszawa
rowery kupować od 15 do 25 euro a rowery firmy Batavus , Gazelle, Sparta można kupować nawet do
40eu.
Jeśli dobrze porozmawia się z firmą zajmującą się zbieraniem rowerów dla miasta można kupić legalne
rowery na wywóz z Holandii za dosłownie symboliczną opłatą
podsumowując ogólnikowo:
200szt x 25eu = 5000eu + 500eu transport = 5500eu
1sz roweru = 27,5eu =120zł
w tym będą rowery które pójdą w różnych cenach w detalu i część do hurtu sumy są zaokrąglone a
transport wykonuje mój kolega który jeździ regularnie do Niemiec
W wersji drugiej transport będzie kosztował podobną kwotę ale rowerów na jeden transport
będzie można zabrać 500szt wszystko zależy od inwestora
Adn2.
Serwis rowerowy będzie tak zorganizowany by praca zużycie narzędzi nic nie kosztowały Oczywiście
wedle mojego ciekawego know how opierającego się o założenie spółdzielni społecznej
adn3.
Ponieważ istnieje zapotrzebowanie na rowery nietypowe rehabilitacyjne handlowe oraz rowery na miarę
wiec chciałbym je zaspokoić i zarabiać na tym , przy zerowych kosztach pracy zarobie na materiale
zamówieniu oraz pracy zleconej innej firmie To dość skomplikowane ale wytłumaczę każdemu kto
podpisze klauzule tajności lub podejmie ze mną współprace
adn4.
Chodzi mi konkretnie o jeden rower który w 15 minut można zmienić w wyżej wymienioną maszynę na
którą będzie w danej chwili zapotrzebowanie rower ma już własny dizajn są jego plany dane techniczne itp.
wystarczy tylko zrealizować .
Adn5.
Społeczna spółdzielnia pracy
Spółdzielnia socjalna – podmiot polskiego prawa łączący
cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej(przedsiębiorstwo społeczne). Członkami
spółdzielni socjalnej muszą być co najmniej w 50% osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Ustawowo celem spółdzielni jest powrót do uregulowanego życia społecznego i aktywności na rynku
pracy jej członków. Spółdzielnia socjalna, jako rodzaj spółdzielni pracy, opiera się na zasadzie
osobistego świadczenia pracy przez jej członków.
Założenie spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
Spółdzielnię socjalną mogą założyć osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych i równocześnie
zaliczające się do przynajmniej jednej z następujących kategorii:
•bezrobotni,
•niepełnosprawni,
•uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub środków odurzających po zakończeniu leczenia,
•chorzy psychicznie,
•bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
•osoby opuszczające więzienie, które mają trudności z reintegracją społeczną,
•uchodźcy uczestniczący w indywidualnym programie integracji,
oraz inne osoby, pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza 50% ogólnej liczby założycieli.
Założycieli musi być minimum pięciu. Spółdzielnia socjalna jest osobą prawną i podlega wpisowi
do Krajowego Rejestru Sądowego na wniosek założycieli, do którego obowiązkowo dołączają
zaświadczenia potwierdzające ich status jako osób należących do wymienionych kategorii (orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o statusie bezrobotnego,
zaświadczenie o statusie bezdomnego realizującego indywidualny program wychodzenia z
bezdomności, o zakończeniu przez osoby uzależnione wymaganych programów terapeutycznych
itp.).
Spółdzielnię socjalną mogą również założyć co najmniej dwie spośród następujących osób prawnych:
•organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
•jednostki samorządu terytorialnego;
•kościelne osoby prawne.
Osoby prawne po założeniu spółdzielni socjalnej zobowiązane są do zatrudnienia co najmniej 5 osób
spośród tych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych w terminie 6 miesięcy
od zarejestrowania spółdzielni w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Założona spółdzielnia musi w obrocie posługiwać się oznaczeniem "Spółdzielnia Socjalna".
Spółdzielcy[edytuj | edytuj kod]
Spółdzielnia socjalna nie może mieć mniej niż 5 i więcej niż 50 członków, w przeciwnym razie podlega
likwidacji. To samo dotyczy sytuacji, kiedy limit liczby członków ze szczególnymi kwalifikacjami będzie
przekraczał 50% ogólnej liczby członków spółdzielni nieprzerwanie przez 3 miesiące. Ograniczenie
maksymalnej ogólnej liczby członków do 50 nie dotyczy spółdzielni socjalnych powstałych z
przekształcenia dotychczasowych spółdzielni niewidomych i inwalidów.
Krąg osób, które mogą być członkami spółdzielni, jest szerszy od określonego wyżej kręgu możliwych
założycieli.
•W szczególności członkostwo w założonej spółdzielni mogą nabyć osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym zograniczoną zdolnością do czynności prawnych.
•Możliwy jest również udział osób nie posiadających statusu wykluczonych, lecz przydatnych dla
spółdzielni ze względu na kwalifikacje, których nie posiadają pozostali spółdzielcy; ich liczba nie może
przekroczyć 50% ogólnej liczby członków spółdzielni oraz osoby zatrudnione nieprzerwanie przez
okres 12 miesięcy w spółdzielni socjalnej, której założycielami były osoby prawne..
•Ponadto członkami mogą być – w braku odmiennych postanowień statutu – organizacje
pozarządowe, których celem nie jest osiąganie zysku, np. fundacje, stowarzyszenia, kościelne osoby
prawne, a także jednostki samorządu terytorialnego, np. powiat, gmina.
Bez prawa członkostwa pracę na rzecz spółdzielni socjalnej mogą wykonywać osoby skazane na karę
ograniczenia wolnościoraz wolontariusze.
Działalność spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
Spółdzielcy prowadzą działalność o dwojakim charakterze. Nadrzędnym ich celem jest powrót do
uregulowanego życia społecznego i zawodowego i temu celowi podporządkowana jest podstawowa
działalność spółdzielni. W art. 2 ust. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych wskazano, iż działa ona na
rzecz:
•społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych
w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
•zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie
i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy- a działania te nie są
wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.
Drugim celem spółdzielców jest prowadzenie przedsiębiorstwa w oparciu o wspólną pracę (art. 2 ust.
1 ustawy). Ponadto spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną, kulturalnooświatową
oraz społecznie użyteczną – zarówno na rzecz swoich członków jak również środowiska
lokalnego. Cele te są finansowane z nadwyżki bilansowej (art.10 ust.1 ustawy), która nie może być
podzielona między członków spółdzielni (art.10 ust.2 ustawy)
Wsparcie finansowe ze strony państwa[edytuj | edytuj kod]
•Założyciele spółdzielni zwolnieni są z opłat rejestracyjnych – za wpis spółdzielni do Krajowego
Rejestru Sądowego i za wydrukowanie ogłoszenia o powstaniu spółdzielni w Monitorze Sądowym i
Gospodarczym.
•Osoby chcące założyć spółdzielnię socjalną mogą otrzymać jednorazowo środki z Funduszu Pracy
na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 4-krotnej wysokości
przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka założyciela spółdzielni socjalnej.
•Osoby chcące przystąpić do już istniejącej spółdzielni socjalnej mogą otrzymać środki z Funduszu
Pracy w wysokości 3- krotności przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka.
•Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo
poszukująca pracy może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych środki na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości nie wyższej niż
15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.
•Dochody spółdzielni wydatkowane w roku podatkowym na społeczną i zawodową reintegrację jej
członków są – w części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów – zwolnione z podatku
dochodowego od osób prawnych (CIT).
•Spółdzielnia socjalna może ubiegać się o sfinansowanie ze środków Funduszu Pracy składek na
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od kwoty minimalnego wynagrodzenia osób, o
których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, w pełnej wysokości przez okres 24
miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, na podstawie
odpowiedniej umowy między właściwym starostą a spółdzielnią (wymagany udokumentowany
wniosek spółdzielni).
•Spółdzielnia socjalna nie musi stosować ustawy o rachunkowości, jeżeli jej przychody netto ze
sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły
równowartości 1,2 mln euro.
Zrzeszenia spółdzielni[edytuj | edytuj kod]
Podejmowane są próby nawiązania współpracy pomiędzy poszczególnymi spółdzielniami, polegającej
m.in. na wymianie doświadczeń i wspólnej walce o przepisy wspierające rozwój spółdzielczości
socjalnej. Aktywny na tym polu jest Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS)
[4].
Głównym celem OZRSS jest:
•Promocja i wspieranie idei społecznej spółdzielczości socjalnej;
•Działanie na rzecz szeroko rozumianej reintegracji społecznej i zawodowej;
•Zapewnienie zrzeszonym w nim spółdzielniom socjalnym pomocy w ich działalności statutowej.
Adn6.
Rowery będą sprzedawane w punkcie I na platformie internetowej dodatkową atrakcją będzie
możliwość wypożyczenia roweru na weekend lub na urlop , przewiduje też usługi typu
przechowalnia rowerów przez okres zimowy
Równie dobrze można skupować sprzęt dla dla osób niepełnosprawnych na który niepełnosprawny
otrzyma dofinansowanie 90% z PFRON – u, lub też wypożyczać go za odpłatą .
Oczywiście nie przedstawię całego biznes planu bo było by to lekceważeniem przyszłych inwestorów ale
pokazałem że wiem co chce robić i że wszystko jest realne Zapraszam do kontaktu tel.603323922

piotrgeniusz : : pieniądze, rower

Archiwum

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
2324252627281
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii